Veřejná zakázka: Projektová dokumentace na bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, v Novém Jičíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 602
Systémové číslo: P19V00000072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-001729
Datum zahájení: 24.10.2019
Nabídku podat do: 18.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace na bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, v Novém Jičíně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace na přestavbu objektu sloužícího k ubytování zdravotnického personálu nemocnice v Novém Jičíně, na standardní bytový dům s malometrážními byty, včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost.
Vyhotovením projektové dokumentace se rozumí:
• Projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DÚSP) včetně inženýrské činnosti k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - 3 x tištěné paré, 1 x CD.
• Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) - 6 x tištěné paré, 1 x CD a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozpočtové soustavě URS nebo RTS, vč. slepého rozpočtu - 2 x tištěné paré, 1 x CD. Soupis bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů v jedné cenové soustavě.
Obsah a rozsah výše uvedených projektových dokumentací bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb. v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, atd.), zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a jeho prováděcím předpisům v platném znění (bude vypracován Energetický posudek v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v platném znění a Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy, v platném znění) a vyhlášce č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

Projektová dokumentace bude řešit přestavbu objektu tzv. „Domu sester“ na standardní bytový dům s malometrážními byty, včetně úpravy přilehlých pozemků (nové komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, sadové úpravy apod.), nových přípojek inženýrských sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, elektro NN, telekomunikace) a technického řešení odpojení budovy od stávajícího technologického napojení vytápění na areál nemocnice v Novém Jičíně, včetně souhlasu vlastníka a provozovatele tepelného zdroje a rozvodu.
Součástí PD není interiérové vybavení bytů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky